لجستیک حیوان زنده

پارسی پست

لجستیک حیوان زنده
با شبکه ی سراسری ما صاحبان کسب و کارهای مربوط به دام زنده بصورت زمینی حمل ترکیبی می توانند امور مربوط به جابجایی دام را به ما بسپارند.