لجستیک مواد معدنی

پارسی پست

لجستیک مواد معدنی
با ویژگی های تخصصی محصول و نیازهای لجستیک ، کالاهای معدنی به صورتی ویژه در معرض هزینه حمل و نقل و لجستیک قرار دارند. دلیل این امر این است که لجستیک غالباً بخش قابل توجهی از قیمت نهایی مواد تحویل داده شده را تشکیل می دهد. در حالی که این امر می تواند خطراتی برای کسب و کارهای مواد معدنی ایجاد کند ، ما بعنوان حمل کننده و مشاور ، در واقع فرصتی برای تبدیل این خطر به یک مزیت رقابتی ایجاد می کنیم.با هزینه های لجستیک پایین جابجایی مواد معدنی را برای شما مقرون به صرفه می کنیم.