لجستیک مواد خطرناک

پارسی پست

لجستیک مواد خطرناک
پست پیشگامان به شما در حمل و نقل کالاهای خطرناک در سراسر جهان کمک می کند.
حمل کالاهای خطرناک در سراسر جهان می تواند پیچیده باشد. حمل کنندگان باید با مقررات حمل و نقل تاثیرگذار بر طبقه بندی ، بسته بندی ، برچسب زنی و مستند سازی خطر منطبق باشند. چه هوایی و چه از طریق زمین ، ما می توانیم به بسته کالاهای خطرناک شما کمک کنیم تا به جایی که می خواهید برسند.